Skupni izbirni predmeti na Alma Mater Europaea v študijskem letu 2023/24

Na Alma Mater se zavedamo pomembnosti povezovanja študentov različnih študijskih programov ter izmenjave znanja med njimi. Kombinacija različnih znanj je vedno bolj pomembna. Na Alma Mater je cilj, da se študentom ponudi širok nabor tematik in izzivov, tako na področju izobraževanja kot tudi raziskovanja ter projektnega delovanja. To poslanstvo Alma Mater uresničuje preko nabora izbirnih predmetov iz vseh študijskih programov (notranja izbirnost) iz iste stopnje. S prenovljenimi študijskimi programi po bolonjskem sistemu je omogočeno opravljanje izbirnih predmetov tudi na drugih fakultetah (zunanja izbirnost). Izbirnost med sorodnimi disciplinami spodbuja sodelovanje in interdisciplinarne kvalifikacije, ki so za trg dela vse bolj zanimive.

Študenti prve stopnje si lahko torej izberejo tudi druge izbirne predmete, ki niso iz njihovega študijskega programa, vendar morajo biti predmeti vsaj na isti bolonjski stopnji. Prav tako mora študent biti pozoren, da si izbere tiste izbirne predmete, s katerimi bo zadostil pogoju zadostnega števila kreditnih točk. Izbirne predmete se tako posluša skupaj z matičnimi študenti. Predmeti so zastavljeni tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj. V kolikor za izvedbo posameznega izbirnega predmeta ne bo dovolj interesentov, lahko vodstvo Alma Mater odloči, da se izbirni predmet ne bo izvajal. Praviloma se o izvedbi obvesti študente najkasneje do začetka februarja tekočega študijskega leta.

V kolikor bi želel študent opravljati izbirni predmet iz druge študijske smeri, mora obvestiti pristojen referat po mailu in sicer sporočiti, kateri predmet bi zamenjal za kateri drugi predmet.

Študenti imajo možnost opravljati izbirne predmete tudi na katerikoli drugi visokošolski instituciji v Sloveniji in tujini. V skladu s Statutom Alma Mater in veljavnimi študijskimi programi lahko pristojni organ Alma Mater študentu prizna opravljene obveznosti izven študijskega programa, na katerega je vpisan. Posamezne priznane obveznosti se zabeležijo v evidenco študentovih opravljenih obveznosti z imenom obveznosti z navedbo priznanih kreditnih točk in priznano oceno. Kadar ocene ni mogoče določiti, se namesto ocene v evidenco zabeleži, da je obveznost priznana.

V nadaljevanju so kratki opisi izbirnih predmetov po študijskih programih, iz katerih izhajajo.

 

Visokošolski študijski program Management poslovnih sistemov

Izvajalec: dr. Tanja Angleitner Sagadin

Število KT: 6 KT

Kratka vsebina predmeta

Cilj predmeta je usposobiti študenta za obvladanje tehnik poslovnega komuniciranja na različnih področjih, okoljih in z različnimi načini komunikacije. Študenti bodo obvladali predstavitev pomena in vloge poslovnega komuniciranja z vidika prepoznavnosti organizacij, cilje in strategije poslovnega komuniciranja, uporabo različnih medijev, predstavitev instrumentov poslovnega komuniciranja, pripravo poslovnih pogodb in drugih podobnih vsebin v poslovnem okolju (pisma o nameri itd), učinkovito komuniciranje v verbalni in neverbalni obliki, nastopanje pred javnostjo.

Izvajalec: doc. dr. Uroš Vek

Število KT: 6 KT

Kratka vsebina predmeta

Cilj predmeta je študentom podati praktično znanje za oblikovanje osebnih finančnih odločitev, postaviti okvirje zato, da bo študent finančno bolj pismen, da bo znal upravljati osebno premoženje in dobro podlago za nadaljnji razvoj v profil svetovalca za naložbe osebnega premoženja. Študenti bodo sposobni izkazati znanje s področja ekonomije in osebnih financ, prepoznati in izbrati finančne produkte glede na zastavljene cilje ter izkazati razumevanje procesov v ekonomskem in poslovnem okolju.

 

Magistrski študijski program Management poslovnih sistemov

Izvajalec: dr. Tanja Angleitner Sagadin

Število KT: 10 KT

Kratka vsebina predmeta

Cilj predmeta je usposobiti študenta za obvladanje tehnik poslovnega komuniciranja na različnih področjih, okoljih in z različnimi načini komunikacije. Študenti bodo obvladali predstavitev pomena in vloge poslovnega komuniciranja z vidika prepoznavnosti organizacij, cilje in strategije poslovnega komuniciranja, uporabo različnih medijev, predstavitev instrumentov poslovnega komuniciranja, pripravo poslovnih pogodb in drugih podobnih vsebin v poslovnem okolju (pisma o nameri itd), učinkovito komuniciranje v verbalni in neverbalni obliki, nastopanje pred javnostjo.

Izvajalec: prof. dr. Ludvik Toplak

Število KT: 10 KT

Kratka vsebina predmeta

Cilj predmeta je seznaniti študente s pravno ureditvijo in problematiko na področju delovnega prava. Pri predmetu se študent pripravi za poglobljeno teoretično in metodološko razumevanje in preučevanje tako mednarodne ureditve kakor tudi z vsemi domačimi pravnimi viri. Študent se usposobi za uporabo teoretičnih in metodoloških konceptov na področju individualnega in kolektivnega delovnega prava (od postopka sklenitve pogodbe o zaposlitvi, uresničevanja pravic in obveznosti obeh pogodbenih strank, reševanja  sporov ipd.) ter za reševanje problemov na področju prava družbi.

Izvajalec: doc. dr. Uroš Vek

Število KT: 10 KT

Kratka vsebina predmeta

Cilj predmeta je pri študentih razviti in poglobiti teoretično in praktično znanje za oblikovanje osebnih finančnih odločitev ter postaviti okvir za to, da bo študent finančno bolj pismen, da bo znal upravljati osebno premoženje in dobro podlago za nadaljnji razvoj v profil svetovalca za naložbe osebnega premoženja. Predmet je oblikovan, da študente pripravi za celovito razumevanje in vrednotenje delniških in obvezniških naložb ter izračunavanje tveganj in prilagojene mere uspešnosti vzajemnih skladov.

 

Visokošolski študijski program Fizioterapija

Izvajalec: doc. dr. Marko Vidnjevič

Število KT: 5 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Seznanitev študentov s starejšimi in najnovejšimi antropološkimi spoznanji o kompleksnosti razmerja med človekom in športom. Študentje spoznajo teorije in definicije športa in razumejo razlike med športom in drugimi vrstami fizične aktivnosti. Seznanjeni so z možnostmi antropologovega aplikativnega delovanja na področju antropologije športa in pomenom tematike za druga področja antropološkega raziskovanja.  V tematskih diskusijah, v katerih primerjajo koncepte športa v različnih kulturah in obdobjih, razvijajo kritičen odnos do sodobnih problemov v športu.

Izvajalec: doc. dr.  Tine Kovačič

Število KT: 5 ECTS

Kratka vsebina predmeta:

Študent pri tem predmetu podrobno spozna funkcionalno klasifikacijo, terminologijo zmanjšane zmožnosti/invalidnosti in prilagajanje športnih aktivnosti invalidnih oseb. Iz predavanj osvoji pregled temeljnih značilnosti in procesov v razvoju športnih aktivnosti za invalidne osebe, razume značilnosti in pomen športnih aktivnosti invalidnih oseb ter primerja in razlikuje pristope v fizioterapiji športnih neinvalidov in športnikov invalidov. Podrobneje tudi spozna in osvoji zgodovino paralimpijskega gibanja, razvoj paralimpizma in mednarodnega paralimpijskega komiteja ter obravnava vlogo posameznikov in gibanj pri transformaciji športnih aktivnosti invalidnih oseb/oseb z zmanjšanimi zmožnostmi.

Izvajalec: viš. pred. mag. Tomaž Klojčnik

Število KT: 5 ECTS

Kratka vsebina predmeta:

Informatika je prisotna v vseh porah sodobnega življenja. Pri predmetu Informatika študenti spoznajo sodobne tehnologije iz področja virtualne realnosti, ki se že široko uporablja kot pomoč pri terapijah; predstavljena so robotska pomagala in zunanji skeleti, ki rešujejo težave pri gibanju starejših; v praksi študenti spoznajo uporabo socialnih omrežij in umetne inteligence (AI) v komunikacijske in zdravstvene namene; študenti izpopolnijo svojo računalniško pismenost.

Izvajalec: doc. dr. Igor Movrin

Število KT: 5 ECTS

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu Prva pomoč študenti osvojijo tehnike in metode pravilnega in pravočasnega nudenja prve pomoči ponesrečencu in nenadno obolelemu ter veščine potrebne za pravilno uporabo sredstev za nudenje strokovne prve pomoči. Študenti se naučijo zmožnosti umeščanja vsebine prve pomoči v vsakodnevne aktivnosti s pacienti ter povezovanja kliničnih znanj z elementi prve pomoči. v okviru predmeta se pa prav tako spodbuja uporaba znanja s področja nudenja prve pomoči, vzpodbujanje interesa za učenjem novih tehnik in metod ter razvijanje interesa in znanja za spremljanje in vrednotenje tehnoloških sprememb na tem področju.

 

Visokošolski študijski program Zdravstvena nega

Izvajalec: viš. pred. Edvard Jakšič

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Pri tem predmetu se študenti seznanijo z načini komuniciranja v zdravstveni negi ter povezujejo kulturo s komunikacijo. Pri poteku predavanj osvoji temeljna znanja s področja komunikacije (aktivno poslušanje, odpravljanje ovir pri komunikaciji). Študenti z ustrezno uporabo študijev primerov razvijejo veščine komuniciranja, identificiranja in reševanja problemov, veščine retorike, vloge in pomena sodelovanja ter tekmovanja v medsebojnih odnosih in kvalitetnega reševanja problemov.

Izvajalec: pred. Nataša Kreft

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Pri tem predmetu študenti spoznajo sodobne pristope in spoznanja na področju bolnišnične higiene in bolnišničnih okužb, seznanijo z vlogo medicinske sestre v preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb in teoretičnimi podlagami za razumevanje postopkov v zdravstveni negi. Pridobijo tudi znanje in veščine o postopkih pri preprečevanju bolnišničnih okužb v skladu s strokovnimi smernicami in zakonodajo in nadgradijo znanja o zakonodaji, inšpekcijskih službah in organizaciji področja v skladu s pravilniki. Študenti spoznajo tudi zakonitosti nastanka bolnišničnih okužb, dejavnike tveganja, značilnosti najpomembnejših mikroorganizmov, ki povzročajo bolnišnične okužbe in poti prenose, kar je pomembno pri razumevanju, načrtovanju in obvladovanju bolnišničnih okužb.

Izvajalec: pred. dr. Suzana Šuklar

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Študenti bodo pri tem predmetu pridobili sposobnosti opisovanja pomena procesnega pristopa pri obvladovanju kakovosti in varnosti v sistemu zdravstvenega varstva ter razložiti interakcijsko delovanje dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost obvladovanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Seznanjeni bodo tudi s primeri dobrih/manj dobrih praks delovanja kakovosti v sistemu zdravstvenega varstva Slovenije ter pridobili sposobnosti kritične presoje pri izbiri, aplikaciji, in izboljšavah sodobnih pristopov, modelov in orodij kakovosti in odličnosti. Osvojijo tudi oblikovanje izvirnih idej, konceptov in rešitev določenih problemov. 

Izvajalec: viš. pred. Helena Kristina Halbwachs, univ. dipl. org., viš. med. ses.

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Študenti pri predmetu Kulturne kompetence v zdravstveni in socialni oskrbi pridobijo razumevanje pojma kulturne, kulturne kompetentnosti, vloge in proces razvoj kulturne kompetentnosti v zdravstveni in socialni oskrbi, spoštovanje kulturne raznolikosti ter prepoznavanje pomena komunikacijskih veščin in drugih strategij za premoščanje kulturnih ovir. Ob koncu predmeta bodo študenti sposobni prepoznati kulturno raznolikost ter razložiti njen vpliv na različna področja življenja, kritično oceniti lastne kulturne kompetence ter prepoznati potrebe po njihovem nadaljnjem razvoju uporabiti komunikacijske veščine in druge strategije za premagovanje kulturnih ovir v praksi.

Izvajalec: pred. Šefik Salkunić, mag. zdr. nege, dipl. zn.

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Namen predmeta je vzpodbuditi interes za management v zdravstvu med študenti, razvijanje metodologij tveganj, oblikovanje tveganj na področju zdravstva in zdravstvene nege ter načrtovanje, pisanje in predstavljanje krajših poročil in povzetkov o tveganjih na tem področju. Predmet je oblikovan, da pri študentih razvije kompetence temeljnih pojmov in faz na področju managementa v zdravstvu, kritična uporaba in analiza tveganja v zdravstvu in zdravstveni negi ter nazadnje uporaba znanja o razvoju metodologije tveganj v zdravstvu in zdravstveni negi. Ob koncu predmeta bodo študenti zmožni načrtovati in oceniti tveganja v okviru zdravstva, povezovati se z ostalimi člani tima pri reševanju tveganj, aktivno sodelovati v procesu odprave tveganj in analizirati in sintetizirati različne poglede na upravljanje s tveganji ob spreminjajočih se pogojih.

Izvajalec: pred. Blaž Brdnik, mag. zdr. nege

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Študenti pri tem predmetu spoznajo področje perioperativne zdravstvene nege ter celostno OPMS vlogo. Pri tem pridobijo razumevanje pomena vzdrževanja higienskih in drugih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb na področju perioperativne zdravstvene nege. Ključne spretnosti, ki jih študenti osvojijo, so obvladovanje osnovnih higienskih standardov v operacijski dvorani ter razumevanje vloge umite in krožeče OPMS v perioperativnem obdobju.

Izvajalec: pred. Milena Novak

Število KT: 3 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Pri tem predmetu študenti spoznajo značilnosti paliativne oskrbe, preučijo pristope in metode, ki oblikujejo paliativno oskrbo ter se seznanijo s spremembami v funkcioniranju osebe v paliativni oskrbi. Dobijo tudi sposobnosti ocenjevanja, zbiranja in posredovanja informacij interdisciplinarnemu timu v paliativni oskrbi in se pravilno odločiti o nadaljnjih postopkih ter spoznati regulative o paliativni oskrbi na državnem nivoju. Študenti se naučijo prepoznati, preprečevati in obvladovati moteče simptome napredovalne bolezni ter zdravstveno vzgojno vpliva na paciente in svojce. Seznanjeni so tudi z etičnimi dilemami in nujnimi stanji v paliativni oskrbi.

 

Magistrski študijski program Zdravstvene vede

Izvajalec: zasl. red. prof. ddr. Marija Ovsenik

Število KT: 5 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Pri predmetu Karierni razvoj zaposlenih in coaching študent dobi sposobnosti načrtovanja kariere osebnega in profesionalnega razvoja strokovnega delavca. Pridobi tudi znanje s področja managementa in organizacije v zdravstvu ter s področja timskega in projektnega dela. Osvoji tudi znanja s področja coachinga in mentoringa ter se seznani s kreativnimi tehnikami in procesi, ki vzpodbujajo profesionalno rast.

Izvajalec: doc. dr. Gregor Pivec, viš pred. Andrea Backović Juričan

Število KT: 5 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Temeljni cilj predmeta je navzočim posredovati osnovne vsebine s področja javnega zdravja, kar jim bo omogočilo oblikovanje širšega pogleda pri spremljanju ostalih učnih vsebin ter razumevanje prepletenosti različnih determinant zdravja v različnih okoljih. Študenti razvijejo kompetence in sposobnosti izobraževanja, vzgajanja za ohranjanje zdravja ter dobrega počutja zdrave in bolne populacije, družbene skupnosti in posameznikov. Pridobijo tudi sposobnost aktivnega promoviranja zdravja, preprečevanja dejavnikov tveganja za razvoj bolezni, uporabo komunikacijskih in svetovalnih tehnik ter informiranja, izobraževanja in vzgajanja pacientov in njihovih družin.

Izvajalec: red. prof. dr. Danica Železnik

Število KT: 10 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Predmet Promocija zdravja v skupnosti študente pripravi na kritično branje in razumevanje različnih pogledov na promocijo zdravja. Predmet je oblikovan, da pri študentih razvije in poglobi znanje in veščine, kritično razmišljanje, vrednotenje in reševanje ključnih izzivov promocije zdravja v sodobni družbi. Študenti bodo pridobili zmožnosti primerjati in razlikovati različne vidike odgovornosti za zdravje, diskutirati in predlagati ideološke in politične dileme različnih pristopov v promociji zdravja ter utemeljiti povezavo med spremembami v družbi in zdravjem različnih populacij.

 

Doktorski študijski program Socialna gerontologija

Izvajalec: izr. prof. ddr. David Bogataj

Število KT: 20 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Končni cilj tega predmeta je izobraževanje generacije raziskovalcev in znanstvenikov na področju študija staranja. Pri predmetu Vodeno projektno raziskovalno delo se študente usposobi za raziskovanje, vrednotenje in integracijo različnih gerontoloških vidikov v socialnih in zdravstvenih politikah na državni, regionalni in lokalni ravni, kot tudi na ravni organizacij. Študenti se pridružijo projektni skupini ter v njej poglobijo znanja o pomenu gerontoloških študij pri oblikovanju politik oskrbe starejših prebivalcev na lokalnem regionalnem in mednarodnem nivoju ter pridobljena znanja vključujejo v interdisciplinarno timsko delo.

 

Doktorski študijski program Strateški komunikacijski management

Izvajalec: doc. dr. Daria Mustić, doc. dr. Božidar Veljković

Število KT: 8 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Študenti bodo pri tem predmetu pridobili zmožnosti obvladovanja temeljnih komunikoloških zakonitosti in veščin komuniciranja ter spoznavanja komuniciranja na vseh komunikacijskih ravneh: lokalno, nacionalno, regionalno in globalno. Študenti bodo zmožni kritično razložiti in uporabiti znanja in kompetence iz komunikologije ter ovrednotiti in načrtovati uporabo teoretičnih in praktičnih zakonitosti komuniciranja, ki so nujno potrebne za razumevanje strukture in funkcije komunikacije.

Izvajalec: doc. dr. Slobodan Hadžić, izr. prof. dr. Zdravko Šorđan, doc. dr. Daria Mustić

Število KT: 10 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Študenti bodo osvojili sistematičen in temeljit prenos komunikološkega in medijskega znanja študentom s ciljem obvladovanja temeljnih komunikoloških zakonitosti in veščin medijskega komuniciranje v odnosih z javnostmi na vseh komunikacijskih ravneh: korporativno, lokalno, nacionalno, regionalno in globalno. Študenti bodo zmožni diskutirati pristope v medijski komunikaciji in odnosi z javnostmi, samostojno oblikovati in izvesti znanstveno delo na tematike iz medijske komunikacije in odnosov z javnostmi ter izkazovati in oceniti lastne spretnosti PR-komuniciranja, uporabe informacijske tehnologije, organizacijske spretnosti, reševanje problemov in dela v skupini.

 

Visokošolski študijski program Humanistični študiji

Izvajalec: dr. Boštjan Narat Mede

Število KT: 6 ECTS

Kratka vsebina predmeta

Študentke in študenti se izurijo v pisnem in ustnem izražanju svojih stališč, poznajo osnove retorike in javnega nastopanja ter znajo oblikovati in zaokrožiti mnenjsko besedilo tipa kolumna ali esej. Obvladajo pravila argumentacije in prezentacije. V vlogi moderatorjev in gostov okroglih miz pridobijo samozavest in veščino medijskega nastopanja. Znajo se soočiti z drugačnimi mnenji in zagovarjati svoja. Osvojijo osnove odrske prezence. Sposobni so jasno in razumljivo predstaviti svoje dosežke in dosežke svoje stroke ter na ta način nastopajo tudi kot promotorji znanosti ter relevantni predstavniki svoje matične inštitucije.

 

Vojaški modul (na voljo od 2024/25 dalje)

Pri predmetu študenti dobijo temeljna znanja s področja vojaških ved (taktike, operatike) in s področja veščine vojskovanja. Naučijo se abstraktnega razmišljanja in pridobijo uporabna znanja za reševanje taktičnih nalog ter vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti. Pridobljeno znanje študentje uporabijo oblikovanju izvirnih rešitev taktičnih problemov z metodo razvoja konceptov delovanj ter pri strukturiranju taktik delovanja za doseganje operativnih ciljev.

Program predmeta daje študentu potrebno znanje, da se lahko sooči z negotovo situacijo in oblikuje taktično rešitev za doseganje želenega učinka.

Študent spozna organizacijsko strukturo vojaških organizacij in načini vodenja dejavnosti. Pri predmetu študenti dobijo znanja iz področja upravljanja strukture, notranjih odnosov med skupinami, voditeljstva na direktni ravni, skupinske dinamike in procesov spreminjanja delovnih procesov v vojaški organizaciji. V okviru predmeta študent dobi uporabna znanja iz  metod raziskovanja vojaške veščine, metod ter tehnik sprejemanja odločitev. Študent se usposobi za načrtovanje delovnih procesov in upravljanja s človeškimi viri v vojaški enoti.

Program predmeta daje študentu potrebno znanje za prepoznavanja izhajajočih nalog pri uresničevanju poslanstva in vodenja vojaški enot ter sprejemanje odločitev.

Pri predmetu študenti dobijo znanja s področja organizacije in delovanja vojaškega podsistema v okviru zagotavljanja nacionalne varnosti, njenega mesta v družbi in oblikovanje odnosov s civilnim okoljem.  Študenti dobijo osnovna teoretična znanja o oblikovanju varnostnih politik ter o uporabi mednarodnega vojaškega prava pri načrtovanju delovanja.

Program predmeta daje študentu vso potrebno znanje za razumevanje vsebin varnostnih strategij in politik, vojaškega, vojnega in humanitarnega prava ter institucionalnega delovanja vojaškega podsistema v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 

Na naslednji POVEZAVI najdete opis vseh izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali (notranja izbirnost) v okviru študijskih programov Alma Mater v študijskem letu 2023/24.