Skupni izbirni predmeti

Vojaški modul:

Pri predmetu študenti dobijo temeljna znanja s področja vojaških ved (taktike, operatike) in  s področja veščine vojskovanja. Naučijo se abstraktnega razmišljanja in pridobijo uporabna znanja za reševanje taktičnih nalog ter vrednotenja in načrtovanja uporabe vojaških zmogljivosti. Pridobljeno znanje študentje uporabijo oblikovanju izvirnih rešitev taktičnih problemov z metodo razvoja konceptov delovanj ter pri strukturiranju taktik delovanja za doseganje operativnih ciljev.

Program predmeta daje študentu potrebno znanje, da se lahko sooči z negotovo situacijo in oblikuje taktično rešitev za doseganje želenega učinka.

Študent spozna organizacijsko strukturo vojaških organizacij in načini vodenja dejavnosti. Pri predmetu študenti dobijo znanja iz področja upravljanja strukture, notranjih odnosov med skupinami, voditeljstva na direktni ravni, skupinske dinamike in procesov spreminjanja delovnih procesov v vojaški organizaciji. V okviru predmeta študent dobi uporabna znanja iz  metod raziskovanja vojaške veščine, metod ter tehnik sprejemanja odločitev. Študent se usposobi za načrtovanje delovnih procesov in upravljanja s človeškimi viri v vojaški enoti.

Program predmeta daje študentu potrebno znanje za prepoznavanja izhajajočih nalog pri uresničevanju poslanstva in vodenja vojaški enot ter sprejemanje odločitev.

Pri predmetu študenti dobijo znanja s področja organizacije in delovanja vojaškega podsistema v okviru zagotavljanja nacionalne varnosti, njenega mesta v družbi in oblikovanje odnosov s civilnim okoljem.  Študenti dobijo osnovna teoretična znanja o oblikovanju varnostnih politik ter o uporabi mednarodnega vojaškega prava pri načrtovanju delovanja.

Program predmeta daje študentu vso potrebno znanje za razumevanje vsebin varnostnih strategij in politik, vojaškega, vojnega in humanitarnega prava ter institucionalnega delovanja vojaškega podsistema v nacionalnem in mednarodnem okolju.