Specialistični študij: Izpopolnjevanje iz LOGOPEDAGOGIKE

Cilj vzgoje in celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa je v tem, da otrok postaja, in že je, celovito delujoča, srečna, osmišljena, avtonomna in zadovoljna oseba v skladu s trenutnimi razvojnimi značilnostmi.

»Cilj vzgoje je dati telesu in duši vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti« (Platon).


Končni rezultat nikoli ne sme biti samo izobrazba ali podano znanje, ampak tudi celostno razvita in integrirana osebnost. Otroka moramo videti kot telesno, duševno in duhovno bitje. Skladno s tem pa mora tudi vzgojno-izobraževalni proces potekati tako, da celovito zajema, skrbi in razvija vse tri razsežnosti. Šele na ta način bomo lahko dosegli celoviti razvoj oziroma integrirano razvito osebnost.

Za vzpostavitev, izvajanje in tudi razvijanje tako visokokakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, je nujno potrebno pozornost nameniti osebnostnemu razvoju in edukaciji pedagoških delavcev, kar pa je glavno poslanstvo študijskega programa izpopolnjevanja Logopedagogika.

Kaj je logopedagogika?

Logopedagogika je inovativni holistični vzgojno-izobraževalni pristop, ki je zasnovan na antropološki zasnovi Franklove logoterapije/eksistencialne analize in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podajata Unesco ter Evropska komisija. Gre za zavedanje in upoštevanje, da otrok ni samo kognitivno/racionalno bitje, ampak je nedeljiva celota telesne, duševne in noetične razsežnosti.

Študijski program je mednarodno veljaven in akreditiran pri NAKVIS (Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu).

Gre za prvi, edinstveni in inovativni tovrstni študijski program, ne samo na nacionalnem ampak tudi na mednarodnem nivoju. Inovativnost in dodana vrednost je tudi v tem, da v celoti upošteva ter implementira smernice UNESCA in Evropske komisije, ki glavni poudarek dajejo holističnemu pristopu.

Logopedagogika, kot holistični vzgojno-izobraževalni pristop, zajema vzgojo, razvoj osebnosti, izobraževanje in duševno zdravje.

Zakaj izbrati študij logopedagogike?

Interdisciplinarni študijski program Logopedagogika med drugim predstavlja odgovor na problematiko in krizo slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je v sistemski vzpostavitvi celostnega oz. holističnega vzgojno-izobraževalnega pristopa. Če otrokom ne znamo približati pomena in lepote novega znanja, je učenje v veliki meri nesmiselno. 

Življenje je smiselno, vredno in lepo. Zato je otroku med odraščanjem potrebno pomagati ter ga podpirati, da pride sam do tega uvida in spoznanja.

Vse raziskave v zadnjih dveh desetletjih kažejo na skokovito povečanje stopnje depresije, anksioznosti, motenj hranjenja, samopoškodovanja, agresivnega vedenja, medvrstniškega nasilja, zasvojenosti (nekemične in kemične) in ostalih duševnih stisk ter bolezni. Poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj pri osebah, mlajših od 20 let, raste po eksponencialni krivulji. V slovenskem prostoru smo področje duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih povsem zanemarili. Mnogi mladostniki življenje doživljajo kot nesmiselno, bežijo v digitalni ali v kemični svet omame, so apatični, zdolgočaseni, nezainteresirani, notranje prazni in še in še bi lahko naštevali. 

Zaradi vsega naštetega je znaten del študija namenjen tudi področju preventive in kurative duševnega zdravja (prepoznavanje travm, zlorab,…), ustreznega ukrepanja ipd.

Tekom študija bodo kandidati usvojili vse potrebne učne izide in kompetence, da bodo kot pedagoški delavci in strokovnjaki s tega področja lahko samostojno, opolnomočeno in avtonomno opravljali svoj poklic ter na ta način delovali po principu holističnega pristopa. 

Komu je študij Logopedagogike namenjen?

Študij Logopedagogike je prvenstveno namenjen pedagoškim delavcem in ostalim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Prav tako pa tudi vsem tistim, ki jih zanimajo področja vzgoje, izobraževanja, duševnega zdravja in pedagogike v širšem smislu.

Cilj študijskega programa za izpopolnjevanje Logopedagogika je nadgraditi, poglobiti in posodobiti strokovno znanje v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami ter primeri dobre prakse na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru študijskega programa izpopolnjevanja bodo študenti razvijali in usvojili znanja iz holističnega in logopedagoškega pristopa v vzgoji in izobraževanju, eksistencialne analize in logoterapije, bivanjske problematike, etike, eksistencialne pedagogike, dimenzionalne ontologije, razvoja osebnosti, družinske psihologije in preventive duševnega zdravja.

Program omogoča evalvirano izobraževanje za vrste poklicev, ki so vključeni v vzgojo in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok. Izpopolnjevanje iz Logopedagogike izhaja iz četrtega stebra Delorsovega poročila za UNESCO Učiti se biti ter najnovejšega stebra Učiti se postati (s svetom), logoterapije, eksistencialne analize in iz ugotovitev raziskav, ki so del triletnega projekta Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja, katerega je podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
 

Predmetnik

1. letnik

 • Eksistencialna analiza in logoterapija
 • Osebnostni razvoj strokovnega delavca
 • Otrok in družinska dinamika
 • Logopedagoški praktikum I.
 • Izbirni predmet 1

2. letnik

 • Logopedagogika
 • Vloga učitelja in učenca v logopedagoškem pristopu
 • Logopedagoški praktikum II.
 • Izbirni predmet 2

Izbirni predmeti:

 • Psihosocialno zdravje otrok in mladostnikov
 • Geneza celostnega pristopa v vzgoji in izobraževanju
 • Uvod v etiko
 • Filozofija vzgoje in demokracija
 • Karierni razvoj zaposlenih in coaching
 • Osnove filozofije in etike

Usvojene kompetence

V slovenskem prostoru smo celoten vzgojno-izobraževalni proces zreducirali na kognitivno/racionalno raven. Poslanstvo šole ni samo edukacijske narave in tudi ne samo vzgojne, ampak tudi preventivne narave. Vzgoja in preventiva morata postati konstitutivna elementa vzgojno-izobraževalnega procesa.
Kompetence, med katere sodijo predvsem poglobljeno poznavanje in razumevanje obravnavanega strokovnega področja, smiselna implementacija pridobljenega teoretičnega znanja v prakso, sposobnost izbire ustreznih metod in interdisciplinarno povezovanje vsebin (logoterapija, eksistencialna analiza, logopedagogika, vzgoja, izobraževanje, psihologija, pedagogika, etika in preventivno delovanje na področju duševnega zdravja).

Učni izidi in specifične kompetence zagotavljajo usposobljenost kandidata za kakovostno strokovno in samostojno delo na področju logopedagogike.

Vpisni pogoji

V študijski program za izpopolnjevanje Logopedagogika se lahko vpišejo kandidati, ki so končali:

 • Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki v skladu z ZOFVI (5. člen, Uradni list, št. 65-3051/2009) omogočajo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju oz., ki spadajo na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede.
 • Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, ki spadajo na področje ISCED 21 (Umetnost), ISCED 22 (Humanistika) ali ISCED 31 (Družbene in vedenjske vede). Dodaten pogoj za te udeležence je predhodno opravljen program Pedagoško andragoško izobraževanje.
 • Diplomanti študijskih programov druge stopnje, ki jim je v skladu z ZOFVI (5. člen, Uradni list, št. 653051/2009) omogočena zaposlitev v vzgoji in izobraževanju oz., ki spadajo na področje ISCED 14 Izobraževanje učiteljev in pedagoške vede.
 • Diplomanti študijskih programov druge stopnje, ki spadajo v področje ISCED 21 (Umetnost), ISCED 22 (Humanistika) ali ISCED 31 (Družbene in vedenjske vede). Dodaten pogoj za te udeležence je predhodno opravljen program Pedagoško andragoško izobraževanje.
 • Diplomanti s predhodno pridobljenimi 180 ECTS v bolonjskih študijskih programih prve stopnje, sprejete po zakonskih določilih, ki v skladu z ZOFVI (5. člen, Uradni list, št. 65-3051/2009) omogočajo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju.
 • Diplomanti dodiplomskih študijskih programov za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejete po zakonskih določilih, veljavnih do leta 2004, ki v skladu z ZOFVI (5. člen, Uradni list, št. 65-3051/2009) omogočajo zaposlitev v vzgoji in izobraževanju.
 • Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa predšolska vzgoja (sprejetega pred 11. 6. 2004) ali visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje predšolska vzgoja (sprejetega po 11. 6. 2004).

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa.

Če za  vpis v študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se v izbirnem postopku upoštevajo tista, ki so za kandidata ugodnejša.

Kandidati bodo izbrani glede na naslednja merila:

 • Dosežena ocena pri diplomi: 20 % in
 • Povprečna ocena študija: 80 %.

Trajanje in način študija

 • 2 leti/60 ECTS.
 • Študijski proces je prilagojen študiju ob delu, kar pomeni da bodo v glavnem vse študijske aktivnosti potekale v popoldanskem času ali ob sobotah.
 • Glede na vpis se bo študijski program predvidoma izvajal v Mariboru + v hibridni obliki (v živo in on-line).
 • Urnik: s termini predavanj in vaj se bomo v čim večji meri trudili prilagoditi posameznim skupinam.
 • Začetek: s študijskim programom bo prva generacija predvidoma pričela konec meseca marca ali v začetku aprila 2024.

Prijava na študij v letu 2024


PRIJAVNI ROKI
Prijavo na študijski program za izpopolnjevanje Logopedagogika bo možno oddati od 25. 1. 2024 do 28. 3. 2024.

ŠTEVILO VPISNIH MEST
V letu 2024 bo razpisanih 40 mest za vpis v prvi letnik.

PRIJAVA:
Prijava bo potekala preko naslednje povezave.
Prijava v celoti poteka elektronsko.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis se posreduje do 10. 3. 2024 na email naslov: logopedagogika@almamater.si. Kot ustrezna dokazila se šteje sken ali fotografija diplomske listine in priloge k diplomi.

VPIS:
V kolikor boste izpolnjevali pogoje za vpis, vam bomo na vaš email naslov posredovali Vabilo k vpisu, kjer boste prejeli Uporabniško ime in Geslo za zaključek vpisa. Ob vpisu boste izpolnili morebitne manjkajoče podatke, vnesli število obrokov plačila šolnine ter podpisali pogodbo o medsebojnih pravicah. S prejemom plačila prvega obroka šolnine bo vaš vpis tudi uspešno zaključen in prejeli boste dostop do e-učilnice Moodle ter do študijskega gradiva.

INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dan bo potekal 24. 1. 2024 ob 17.00, online preko naslednje povezave.

Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, študijskim procesom, načinom prijave in vpisa ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

ŠOLNINA

2300 EUR na letnik študija - za celotno prvo generacijo študentov Alma Mater Europaea – ECM podeljuje štipendije v višini 700 EUR, kar pomeni, da šolnina znese samo 1600 EUR (štipendija se podeljuje za vsak letnik posebej, kar skupno pomeni 1400 EUR).

Šolnina se lahko poravna v 1, 2, 5 ali 8 obrokih.

Prvi obrok šolnine se poravna ob vpisu (najkasneje do 30. 3. 2024).
V primeru plačila šolnine v dveh obrokih zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine pa dne 10.10.
V primeru plačila šolnine v petih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.5., tretji obrok šolnine dne 10.7., četrti obrok šolnine dne 10.9. in peti obrok šolnine dne 10.11..
V primeru plačila šolnine v osmih obrokih, zapade prvi obrok šolnine ob vpisu, drugi obrok šolnine dne 10.5., tretji obrok šolnine dne 10.6., četrti obrok šolnine dne 10.7., peti obrok šolnine dne 10.8., šesti obrok šolnine 10.9., sedmi obrok šolnine 10.10. in osmi obrok šolnine dne 10.11..
V kolikor je plačnik stroškov študija podjetje, študent pri vpisu priloži izpolnjeno Izjavo plačnika, na podlagi katere Alma Mater izstavi račun na podjetje.
 

Ob snovanju študijskega programa izpopolnjevanja smo zasledovali odgovore na tri temeljna vprašanja: Kakšno osebo želimo na koncu vzgojno-izobraževalnega procesa? Kam želimo, da otrok 'pride' ob zaključku šolanja, kaj je pravzaprav cilj? Odgovora na prvi dve vprašanji pa vsebujeta odgovor na tretje vprašanje: Kakšno družbo in prihodnost si želimo?
Ne gre namreč samo za to, kaj in koliko bomo vedeli, in tudi ne samo za to, kaj in koliko bomo delali ali kaj in koliko bomo imeli, ampak predvsem za to, na kakšen način bomo bivali in tudi sobivali.

Več informacij:

red. prof. dr. Sebastjan Kristovič,
predstojnik študijskega programa za izpopolnjevanje Logopedagogika

E-pošta: sebastjan.kristovic@almamater.si

 

PRIJAVA ZA VPIS