Nepedagoški sodelavci

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika
Magistrski študij: Arhivistika in dokumentologija
Doktorski študij: Arhivske znanosti

Bibliografija: Preberi več

Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaključuje doktorski študij v programu »Računalništvo in informatika« na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze Maribor. Svoje strokovne izkušnje je nabirala tako v informatizaciji gospodarskih družb, javnem sektorju kot tudi v državni upravi.

Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalnikih (mainframe) in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot aktivna udeleženka prenove informacijskega sistema OE Krško. Svoj doprinos je dala tudi na pilotskem projektu kartice zdravstvenega zavarovanja v OE Krško, kjer je bila zadolžena za prilagoditev infrastrukturnega dela kartičnega poslovanja v zdravstvenih domovih. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti (vodja Službe za varovanje v Centru Vlade za informatiko) ter vzpodbudila uvajanje sodobnih standardov s področja informacijske varnosti. 

Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronski arhiv in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer je med drugim zadolžena tudi za izvajanje določil ZVDAGA na področju e-arhiviranja. Kot članica ožjega tima je sodelovala pri pripravi strategije razvoja slovenskega javnega e-arhiva (e-ARH.si) in njenega izvedbenega načrta, ki ga je potrdila tudi Vlada RS. Kot članica projektnega sveta skrbi za realizacijo te strategije  in vodi strokovno usmerjevalno skupino tega projekta. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev po ZVDAGA ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in e-hrambo. Od leta 2007 sodeluje pri spremembah nacionalnih  predpisov na področju elektronske hrambe. Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja e-hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja.