Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor bo kandidatom priznalo pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetnim specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom.

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na visokošolskem strokovnem programu Management poslovnih sistemov, na katerega se bo kandidat vpisal.