Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program l. stopnje »Management poslovnih sistemov« se lahko vpiše:

  • kdor je opravil maturo,
  • kdor je uspešno opravil poklicno maturo,
  • kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na naslednje pogoje:

a) Splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu: 50% točk
b) Učni uspeh v 3. in 4. letniku: 50% točk

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.

Predvideno število vpisnih mest:

- izredni študij: 30 kandidatov *