Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor bo kandidatom priznalo pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom.

Glede na odgovornost študija Evropske poslovne študije, se znanja pridobljena z neformalnim načinom izobraževanja ne priznavajo.

Pri priznavanju in nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na magistrskem programu Evropske poslovne študije, na katerega se bo kandidat vpisal.