Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program zdravstvena nega se lahko vpišejo dijaki z:

  • zaključnim izpitom
  • poklicno maturo ali
  • maturo

v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu - 60%
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 %

Zdravniška potrdila

Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203).

Za vpis na izredni študij veljajo enaki vpisni pogoji kot za redni študij.

Predvideno število vpisnih mest
redni študij
60 kandidatov (v primeru pridobljene koncesije za študij)
izredni študij
45 kandidatov *
* Minimalno število vpisanih študentov za izvajanje izrednega študija je 10.