Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor priznava tudi znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, ki jih določa program Socialna gerontologija. To lahko stori na osnovi pisne vloge kandidata/ke.

1. Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja, bodo kandidati/ke to znanje izkazali s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti z ECTS. Dokazila mora študent/ka predložiti najkasneje do junija za naslednje študijsko leto. Študent, ki se vpisuje neposredno v drugi letnik, pred vpisom ne more zaprositi za priznavanje predmetov tretjega letnika.
2. Če je kandidat/ka znanje pridobil z izkustvenim učenjem, mu ga lahko fakulteta prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor.
3. Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu.

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava komisija za študijske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov, ki jih sprejem senat Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor.