Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor priznava formalno in neformalno pridobljeno znanja, spretnosti in kompetence pridobljene pred vpisom in med študijem na Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor, skladno s Pravilnikom o postopkih in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, ki jih določa program Socialna gerontologija. 

Postopek vložitve vloge je opisan na naslednji povezavi: https://www.almamater.si/priznavanje-znanj-s63