Ekoremediacije

Magistrski študijski program Alma Mater Europaea - ECM Ekoremediacije je sodoben interdisciplinarni študij. Povezuje najnovejša znanja iz več strok in vključuje praktične aplikacije ekoremediacisjkih ukrepov. Nova znanja o varovanju okolja povezujemo s starimi modrostmi o sonaravnem bivanju človeka z okoljem.

Pojem ekoremediacije je v slovenskem prostoru relativno nov, zato ga veliko ljudi še ne pozna. Beseda ekoremediacija (ERM) dobesedno pomeni uporabo naravnih zakonitosti in procesov za varovanje in obnovo okolja. V praksi to pomeni, da okolje varujemo in obnavljamo na način, kot deluje narava sama. Kot primer lahko navedemo rastlinske čistilne naprave, ki uporabljajo procese iz mokrišč, da očistijo odpadne procese.

Zakaj izbrati študij ekoremediacij?

Namen programa Ekoremedicij je, da se študenti naučijo modrosti in učinkovitosti naravnih procesov in jih implementirajo. Študenti Alma Mater Euroapaea – ECM bodo postali strokovnjaki na področju okoljevarstva, naravovarstva, okoljskih tehnologij, spoznali bodo tudi z okoljem povezano zakonodajo in ekonomijo. V skladu z našo misijo podpiramo razvoj profesionalnih standardov, evropskih vrednost, trajnostnega razvoja in varstva okolja, sonaravnih tehnologij in aplikativnega dela.

Predmetniki

EKOREMEDIACIJE - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
1. semester
1 Ekosistemske tehnologije 10
2 Uvod v trajnostni razvoj 10
3 ERM kopenskih in vodnih ekosistemov 10
2. semester
4 Zakonodaja s področja varstva okolja 10
5 Ekonomija s področja varstva okolja 10
6 Raziskovalna metodologija* 5
7 Izbirni predmet I. 5

EKOREMEDIACIJE - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za celoten študij 120
3. semester
8.1 Etični vidiki trajnostnega razvoja 10
8.2 ERM v ruralnih in urbanih območjih 10
8.3 Izbirni predmet II. 5
8.4 Izbirni predmet III. 5
4. semester
10 Sonaravni razvoj v Sloveniji in svetu* 10
11 Magistrska naloga 20

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 ERM za pitno vodo 5
2 ERM na zavarovanih območjih 5
3 ERM za obalna območja 5
4 ERM v degradiranih območjih 5
5 Izobraževanje s področja ERM 5
6
Sodelovanje javnosti pri
doseganju okoljskih ciljev
5
7 Management in ravnanje z okoljem 5
8 Okoljski projektni management 5
9 Rastline in človek  5
10 Klimatske spremembe in trajnostni razvoj 5
11 Trženje trajnostnega razvoja in premislek o modelih potrošnje 5
12 Ravnanje s trdimi in nevarnimi odpadki 5
13 Socialni in korporativni sistemi za trajnostni razvoj 5
14 Kulturna dediščina v luči trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb 5
15 Ekonomska rast in trajnostni razvoj 5

*Spremembe študijskega programa: "V skladu s spremembami ZVIS-K z dne 30.11.2016, po katerem lahko visokošolski zavodi samostojno spreminjajo obvezne sestavine študijskih programov, sprejme Senat Alma Mater sklep, da se zaradi relevantnosti vsebin na magistrskem študiju Ekoremediacije v drugem letniku uvede kot obvezni predmet Sonaravni razvoj v Sloveniji in Evropi (10 ECTS), ki nadomesti dva obvezna predmeta po 5 ECTS in sicer Trajnostni razvoj Podonavja (5 ECTS) in Trajnostni razvoj Alp (5 ECTS).

Zaradi pomena raziskovalnih metodologij na magistrskem študiju, se v drugem semestru uvede obvezni predmet Raziskovalna metodologija (5 ECTS), ki se je do sedaj izvajal kot izbirni predmet

Sklep začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-K z dne 16.12.2016)."

Izbirne predmete dodajamo in posodabljamo v skladu z novimi dognanji na področju zelo hitro razvijajočega področja okoljevarstva.

Prednosti študija

Razvoj celostnega razmišljanja o okolju

Študenti ekoremediacij bodo pridobili znanje o okolju, obnovljivih energijskih virih, čistih vodah, zelenem načinu življenja, nacionalni in mednarodni okoljski zakonodaji in o drugih, z okoljem povezanih vsebinah. Predmetno specifične kompetence so definirane v ekosistemskem pristopu, kjer se študentje usposobijo za celovito razmišljanje, spremljanje, sklepanje in razumevanje procesov v okolju.

Uporaba naravnih virov za varovanje okolja

Diplomanti magistrskega študija bodo pridobili znanje, kako ekoremediacije udejanjiti kot način trajnostnega razvoja na osnovi upoštevanja naravnih danosti okolja. Preko ekoremediacij bodo znali uporabiti naravne vire za varovanje okolja in usmeriti naravne procese v ščitenje/obnovo okoljskih komponent. Študij jih bo pripravil na poklicno pot v gospodarjenju z okoljem.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Štipendije in partnerstva

Zaposljivost

Magisterij iz ekoremediacij na Alma Mater Euroapaea – ECM izobrazi diplomanta s kompetencami za dela in naloge v okviru varovanja in gospodarjenja z okoljem.

Zaposljivost je tako možna v različnih sektorjih, ki se navezujejo na okolje, saj varstvo okolja dobiva vedno večji pomen v družbenem razvoju. Zaposlitev je možna tudi na določenih mestih v večjih podjetjih, na ministrstvih, v agencijah ipd.

Diplomatom pa mednarodno priznana diploma omogoča tudi zaposljivost zunaj meja Slovenije.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister ekoremediacij in trajnostnega razvoja / magistrica ekoremediacij in trajnostnega razvoja
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, na daljavo
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja