Po vrnitvi

V roku 14 dni po realizirani mobilnosti, mora udeleženec mednarodni pisarni predložiti naslednje dokumente:

  • Potrdilo o mobilnosti, podpisano s strani gostujoče institucije (povezava);
  • Vsi stroški mobilnosti: dokazila o stroških v zvezi z mobilnostjo;
  • Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«.

Udeleženec je dolžen diseminirati rezultate mobilnosti; o načinu desiminacije se posvetuje z mednarodno pisarno.

Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko AMEU zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.

Po prejemu teh dokumentov bo AMEU nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in pravili programa ERASMUS+.