Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoj za vpis na študijski program Socialna gerontologija je končana srednješolska izobrazba z opravljeno maturo ali poklicno maturo ali zaključnim izpitom.

Zaželen profil vpisanih kandidatov so gimnazijci in dijaki zdravstvenih, humanističnih in družboslovnih smeri, ki bodo nekaj splošnih kompetenc že prinesli s seboj. Seveda pa bomo te kompetence v procesu študija nadgrajevali v smeri kakovosti v storitvah.

V kolikor bi bil potreben omejitveni sklep o vpisu bodo kandidati izbrani glede na:

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi:    60 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku     40 % točk.

V drugi letnik programa Socialna gerontologija se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili  prvi letnik in zbrali najmanj 45 KT.

Neposredno v drugi letnik programa Socialna gerontologija se lahko vpišejo kandidati vpisani v prvi letnik s 45 KT oziroma kandidati, ki so zaključili višjo šolo s področja zdravstva ali druge sorodne družboslovne ali humanistične šole.

V tretji letnik študijskega programa Socialna gerontologija se lahko vpišejo diplomanti višješolskega študijskega programa sprejetega pred letom 1994 z zdravstvenega, družboslovnega ali humanističnega študija, ki imajo 3 leta delovnih izkušenj. Diplomanti višješolskih študijskih programov pred 1994 z drugih strokovnih področij se lahko vpišejo v 3. letnik, če imajo 5 let delovnih izkušenj in med študijem opravijo diferencialne izpite, ki jih na podlagi individualne obravnave določi senat Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor. Študentom se po pravilih tega odstavka prizna delovna praksa v obsegu 10 KT.