Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti zbere najmanj 40 ECTS.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v 2. letnik kot pri rednem napredovanju.

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija.

Podaljšanje statusa

Študentu se lahko podaljša status največ za eno leto, če se iz opravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik v skladu z akti Alma Mater Europaea, Evropski center, Maribor.

Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Alma Mater Europea, Evropskega centra, Maribor in drugih fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVIS iz leta 2004), Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Pri prehodu z drugih študijskih programov na magistrski študijski program druge stopnje »Management poslovnih sistemov« mora kandidat predložiti overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin magistrskega študijskega programa, lahko Komisija za študijske zadeve določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Pogoji za prehod med magistrskimi študijskimi programi:

Prehodi med programi so mogoči znotraj programov druge stopnje Alma Mater Europaea, Evropskega centra, Maribor skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.

Študentom magistrskih študijskih programov managementa ali organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi magistrski študijski program »Management poslovnih sistemov«, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati v novem programu. Pogoji veljajo tako za študijske programe, ki so bili sprejeti pred Zakonom o visokem šolstvu iz leta 2004, kakor tudi za tiste, ki so bili sprejeti po tem zakonu.

Študentom univerzitetnih študijskih programov s področja in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje (organizacija, management ipd.), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove študijske programe Management poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea, Evropskem centru, Maribor, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo magistrirati po novem programu.

Študentom, ki so končali univerzitetni študijski program pred novelo ZVis istega ali drugega strokovnega področja, se priznajo študijske obveznosti, in sicer na naslednji način:

  • za isto strokovno področje 60 ECTS (študentje lahko izbirajo med temeljnimi smernimi predmeti programa Management poslovnih sistemov,
  • za druga področja pa bo Komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu preučila vsako vlogo posebej in glede na to določila priznane kreditne točke.

Pogoji za dokončanje študija

Študenti zaključijo študij tako, da opravijo:

  • 6 obveznih predmetov (60 ECTS)
  • 3 prosto izbirne predmete (30 ECTS)
  • magistrsko nalogo (30 ECTS)

Študij konča, kdo opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti – in tako zbere najmanj 120 ECTS.