Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor priznava tudi znanja, usposobljenosti in kompetence, ki so bile pridobljene pred vpisom v program. Te morajo po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, ki jih določa program »Arhivistika in dokumentologija«. To lahko stori na osnovi pisne vloge kandidata/tke.

Če je bilo znanje pridobljeno v formalnih vseživljenjskih oblikah izobraževanja bodo kandidati/tke to znanje izkazali s spričevali in drugimi listinami (»netipična spričevala«, portfolio, listine o končanem delu študijskega programa, tečajih in drugih oblikah izobraževanja). Iz teh listin mora biti jasno razvidna vsebina teh izobraževalnih programov in obseg vloženega dela študenta, ki se lahko ovrednoti z ECTS. Dokazila mora študent/tka predložiti najkasneje do junija naslednje študijsko leto.

Če je kandidat/tka znanje pridobil/la z izkustvenim učenjem, mu ga lahko fakulteta prizna na temelju preverjanja in ocenjevanja znanja. Preverjanje organizira  Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor.

Če je študent objavil izvirni znanstveni članek v mednarodni znanstveni reviji, vključeni v bazi SSCI, se članek prizna namesto magistrskega dela.

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor lahko delno ali v celoti prizna posamezne predmete na osnovi pred vpisom opravljenih izpitov na drugem visokošolskem zavodu.

Vloge za preverjanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program, obravnava komisija za študijske zadeve, skladno s postopki in pravili za priznavanje izpitov, ki jih sprejema senat fakultete.