Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (v nadaljevanju Alma Mater) bo kandidatom priznalo pridobljena znanja, usposobljenost in zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim in/ali predmetno specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, kjer se znanja pridobijo s formalnim učenjem in ovrednotijo z ustreznim potrdilom. Komisija za študijske zadeve bo vse primere proučila in odločila.

Pri priznavanju in nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija, na katerega se bo kandidat vpisal.