Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V dodiplomske študijske programe na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev.

• opravljena splošna matura,
• opravljena poklicna matura,
• končan katerikoli  4-letni srednješolski program pred 01.06.1995.
Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.

Zdravniška potrdila za študij Fizioterapija in Zdravstvena nega

Izbrani kandidati na študiju Fizioterapije in Zdravstvene nege bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca oziroma fizioterapevta, ki ga izda specialist medicine dela, prometa in športa (napotnica za predhodni zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203).

Zdravniško potrdilo za študij na Akademiji za ples (program Ples, koreografija)

Za vpis na Akademijo za ples pa je potrebno ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju v tekočem letu, lahko izda družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to.

Za vpis na študijsko smer Sodobni ples, Džez, Tekmovalni ples, Družabni ples, ples morajo kandidati opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfelja, ki ga Akademija za ples izvede skladno s posebnim pravilnikom.

Za smer Balet preizkusa nadarjenosti ni potrebno opraviti, poleg navedenih zahtevanih dokazil pa je treba priložiti še:

• Dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezni baletni izobrazbi o čem odloča komisija.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so opravili enakovredno izobraževanje v tujini. Več podatkov o ustreznih dokazilih najdete na naši spletni strani.