Podaljšanje študentskega statusa zaradi izrednih razmer

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na opravljanje študijskih obveznosti v študijskem letu 2019/2020 in zaradi izrednih razmer zaradi COVID 19 niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 zaradi izrednih razmer

Utemeljeni razlogi za neopravljene študijske obveznosti zaradi izrednih razmer so:

  • zdravstvene težave študenta – dokazilo: oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik z opisom bolezni in časom zdravljenja, ali popis bolezni, ki ga izda specialist, ali odpustnica bolnišnice. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti. V času odsotnosti študent ni opravljal izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a;
  • opravljanje nujnega dodatnega dela, posebej na področju zdravstva – dokazilo: potrdilo delodajalca ali druge krovne organizacije, iz katerega je razvidno področje dela ter delovna obveznost izražena v urah obremenitve;
  • druge okoliščine, zaradi katerih študent ni imel možnosti za opravljanje študijskih obveznosti – priložiti je treba ustrezno dokazilo iz katerega je razvidno nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti.

Morebitne neizvedene študijske obveznosti s strani Alma Mater niso razlog za podaljašnje statusa zaradi izjemnih okoliščin, saj le te obveznosti ne bodo pogoj za vpis v višji letnik.

Pravico do podaljšanega statusa študenta zaradi izjemnih okoliščin, bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik ali ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov).

Pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 iz razlogov nastanka izjemnih okoliščin (epidemije) lahko uveljavljajo tudi tuji študenti.

Študent mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih uveljavlja. Razlaga in merila za upoštevanje zgoraj navedenih razlogov so v pristojnosti Komisije za študijske zadeve. Študent, ki ima utemeljene razloge za neopravljene študijske obveznosti, mora zato oddati prošnjo za podaljšanje študentskega statusa, na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – podaljšanje statusa študenta zaradi izjemnih razmer in jo izpolni. Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Izpolnjeno prošnjo v VIS-u lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat. 

Študent, kateremu bo Komisija odobrila podaljšanje študentskega statusa zaradi izjemnih razmer, mora upoštevati slednje: Po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.


Stroški podaljšanja študentskega statusa

Prošnja za podaljšanje statusa študenta zaradi izjemnih razmer je brezplačna, zaračuna pa se vpisnina po ceniku Alma Mater (50,00 EUR). Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in vpisno številko, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PODALJŠANJE STATUSA. Ostale bančne informacije najdete na naslednji povezavi: http://almamater.si/kontakt-s52