Podaljšanje študentskega statusa

Iz upravičenih razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju se status študenta lahko podaljša, vendar največ za eno leto, če:

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri;

 • študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer;

 • se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali semester;

 • študent ne dokončna podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Utemeljeni razlogi za neopravljene študijske obveznosti:

 • materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige,

 • daljša bolezen: razvidno iz zdravniškega spričevala,

 • izjemne družinske in socialne okoliščine,

 • priznan status osebe s posebnimi potrebam,

 • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih ali športnih prireditvah,

 • aktivno sodelovanje v organih univerze,

 • težave pri izdelavi diplomske naloge (priložena obrazložitev mentorja),

 • drugo: ……………………………………………………………..

Študent mora predložiti uradno dokazilo o utemeljenih razlogih, ki jih uveljavlja.

Študent, ki ima utemeljene razloge za neopravljene študijske obveznosti, mora oddati prošnjo za podaljšanje študentskega statusa, na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za podaljšanje statusa študenta študent odda preko VIS-a tako, da v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu – podaljšanje statusa študenta in jo izpolni.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor ali jo prinese osebno v referat Alma Mater v času uradnih ur. Izpolnjeno prošnjo v VIS-u lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat. 

Študent, kateremu bo Komisija odobrila podaljšanje študentskega statusa, mora upoštevati slednje: Po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite preko interneta v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.

Stroški podaljšanja študentskega statusa
Vsak študent ob vpisu plača vpisnino po ceniku ALMA MATER (50,00 EUR). Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in vpisno številko, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PODALJŠANJE STATUSA. Ostale bančne informacije najdete na naslednji povezavi: http://almamater.si/kontakt-s52