Vpisni pogoji in merila ob omejitvi vpisa

MAGISTRSKI ŠTUDIJI

Na študijske programe druge bolonjske stopnje na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev:

  • kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (bolonjski program)

  • kdor je končal dosedanji študijski program za pridobitev visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (predbolonjski program)

  • kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij.

V primeru zaključka predhodne izobrazbe iz drugega področja, Komisija za študijske zadeve določi kandidatom diferencialne izpite v obsegu od 10-60 ECTS, ki jih mora kandidat opraviti pred vpisom na študij.

Študijski program druge bolonjske stopnje Ustrezna področja
Socialna gerontologija družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske, zdravstvene in poslovne vede
Ekoremediacije naravoslovne, družboslovne, ekonomske in poslovne vede
Zdravstvene vede, smer Zdravstvena nega zdravstvena nega
Zdravstvene vede, smer Fizioterapija fizioterapija
Zdravstvene vede, smer Integrativne vede zdravstvene vede
Zdravstvene vede, smer Javno zdravje zdravstvene vede
Zdravstvene vede, smer Avtizem Pedagoških študijskih programov, socialnega dela, zdravstvenih ved in psihologije
Arhivistika in dokumentologija družboslovne, humanistične, informacijske, bibliotekarske, upravne, organizacijske in poslovne vede
Evropske poslovne študije  družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske in poslovne vede
Management poslovnih sistemov  družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske in poslovne vede
Humanistične znanosti humanistične vede in družbene vede
Spletna znanost in tehnologije družboslovne, humanistične, upravne, organizacijske, ekonomske in poslovne vede
Študije plesnih umetnosti ples in koreografija*
*V kolikor kandidat nima končanega dodiplomskega študijskega programa s področja plesa in koreografije, mora dokumentirati neformalna izobraževanja in poznavanje področje plesa (umetniški oz. tekmovalni portfolio).Komisija bo na podlagi portfolija in intervjuja presodila ali kandidat izpolnjuje pogoje za vpis na magistrski program oz. katera strokovna znanja mora še pridobiti, za nadaljevanje študija na drugi stopnji.
 

Doktorski študij

Na študijske programe tretje bolonjske stopnje na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega od spodnjih pogojev:

  • zaključen študijski program druge stopnje;

  • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene s direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;

  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;

  • študijski program za pridobitev magisterija znanosti;

  • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;

  • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS, ki jih kandidatom določi pristojna komisija na Alma Mater;

  • enakovreden program druge univerze.

Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja.

V primeru vpisa tujih državljanov na študijske programe, ki se izvajajo v slovenščini, se zahteva tudi potrdilo o znanju slovenskega jezika (B2).