Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 (PKP)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 23. novembra 2017 objavil javni razpis »Projektno delo z gospodarskim in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020«.

V okviru javnega razpisa je AMEU-ECM izvajal naslednje projekte, v katere so bili vključeni študenti iz različnih študijskih programov in stopenj:

 1. Senzorna integracija in njen vpliv na motorični razvoj, vedenje in učenje otroka v 1. triadi šole (SENZIN)

 2. Kognitivni in proprioceptivni trening kot preventiva pred demenco (ProTrening)

 3. Kako omogočiti mladostniku s cerebralno paralizo prehajanje iz nevrofizioterapevtske v fitnes vadbo (FizioFitnes)

 4. Ali je znižan mišični tonus in hipermobilnost sklepov pri dojenčku preddispozicija za težave s hrbtenico in drugimi večjimi sklepi v kasnejšem obdobju (HappyHipo)

 5. Preprečevanje izgube mišične mase in funkcionalnosti pri starejših osebah (PIMS)

 6. Aktivna starost: paketi zdravstvenih storitev za zdravo, aktivno starost (Aktivna starost)

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

Cilji javnega razpisa

 • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;

 • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;

 • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

Višina odobrenih sredstev za vse projekte je 113.490,00 EUR, od tega znaša:

 • prispevek Evropske unije 90.792,00 EUR (80 %),

 • pripadajoča slovenska udeležba 22.698,00 EUR (20 %).

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU
tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.backo@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.