Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 (ŠIPK)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 31. marca 2017 objavil javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«.

V okviru javnega razpisa je AMEU-ECM izvajal naslednje projekte, v katere so bili vključeni študenti iz različnih študijskih programov in stopenj:

 1. Kognitivne in gibalne prednosti stoječega delovnega mesta (KOGIS)

 2. Vzajemna podpora pri demenci (VPOD)

 3. Destigmatizacija konoplje – od prohibicije do razumevanja potencialov in tveganj uporabe konoplje v medicini, kmetijstvu, gospodarstvu in družbi (Destigmatizacija konoplje)

 4. Inovativni rehabilitacijski postopki po možganski kapi (iREHAB)

 5. Zdrava drža otrok (ZDO)

 6. Aktivna starost skozi vadbo v plesu (VPS)

 7. Mladi perspektivni športniki (MPŠ)

 8. Celostna obravnava starostnika po odpustu iz kliničnega okolja (COSDOM)

 9. Podpora svojcem- družabništvo osebam z demenco (SAP (SpremljanjeAsistencaPomoč))

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem, s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.

Cilji javnega razpisa

 • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, omogočiti podporo oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;

 • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju ter kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem okolju;

 • s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno korist.

Višina odobrenih sredstev za vse projekte je 152.384,00 EUR, od tega znaša:

 • prispevek Evropske unije 121.907,20 EUR (80 %),

 • pripadajoča slovenska udeležba 30.476,80 EUR (20 %).

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisarna AMEU
tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.backo@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.