ZORA

Avtizem je najhitreje naraščajoča razvojna motnja. Pogostnost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več 10x, danes to pomeni več kot 1 % populacije. Avtizem ostaja stalnica skozi vse življenje, ravno tako tudi potreba po pomoči in podpori. Zgodnja terapija in kasneje ustrezno šolanje ob strokovnjakih, ki imajo znanje s področja posebnih potreb teh otrok, tako bistveno zmanjša tudi finančno breme, ki ga ima družba zaradi razvojnih in vedenjskih specifičnosti teh oseb. V Sloveniji so otroci z avtizmom prikrajšani predvsem na področju zgodnje terapevtske obravnave, njihovi starši pa nimajo potrebnega znanja in podpore. Poleg tega v Sloveniji pogrešamo izobraževalni program za strokovnjake, ki delajo z osebami z avtizmom.

Osebe z avtizmom so praviloma ovirane na številnih področjih. Gre za izrazito kompleksno in interdisciplinarno problematiko, ki bi jo morali reševati s sodelovanjem in koordinacijo dela med zdravstvom, izobraževanjem in socialno podporo, kar bo vzpostavljeno v projektu ZORA. Za omenjen projekt Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje, skupaj s partnerji, pridobil nepovratna sredstva v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Projekt ZORA je namenjen otrokom in mladostnikom z avtizmom kot skupini otrok s posebnimi potrebami, staršem otrok z avtizmom, ki so zaradi vsakodnevnih obremenitev še posebno ranljivi in strokovnjakom, ki delajo z osebami z avtizmom na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih zadev. Predstavlja »verigo dosežkov« v smislu, da imajo otroci z avtizmom, ki so vključeni v zgodnjo terapevtsko obravnavo, bistveno boljše uspehe pri učenju in šolanju ter kasneje pri socialnem vključevanju, kar posledično pomeni tudi boljše duševno zdravje teh oseb ter boljše zdravje in kvaliteto življenja njihovih družin. Projekt je namenjen vsem potencialnim uporabnikom iz vse Slovenije.

Rezultati projekta bodo:

  • v zgodnjo obravnavo bo vključenih najmanj 100 otrok z avtizmom,
  • vzpostavljen bo center za kratkotrajno bivanje otrok in mladostnikov (respite),
  • najmanj 50 otrok bo vključenih v center za kratkotrajno bivanje,
  • izobraženih bo najmanj 55 strokovnjakov,
  • najmanj 100 staršev iz vse Slovenije bo vključenih v izobraževanje staršev v obliki seminarjev, delavnic in individualnih srečanj, z namenom, da se jih s pomočjo dodatnih znanj usposobi, da bi bolje razumeli razvojne in vedenjske posebnosti svojih otrok in bi jim znali učinkovito pomagati.

Vodja projekta je vodilna strokovnjakinja za avtizem v Sloveniji doc. dr. Marta Macedoni – Lukšič, dr. med., Zavod Inštitut za avtizem in sorodne motnje.

Projekt se je pričel izvajati januarja 2015, zaključek projekta bo konec aprila 2016.

Vrednost projekta je 718.090 EUR, od tega je odobrenih nepovratnih sredstev 646.281 EUR.

Partnerji v projektu:

Projektna spletna stan: http://zora.instavtizem.org/